www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

E-Config - nový modul na kreslení schémat

Program E-Config, který má již stálé místo u našich zákazníků, nabízí řadu užitečných funkcí. Tento program je nejenom ceník výrobků, ale je to především mocný nástroj při navrhování elektroinstalací a zařízení s přístroji EATON. Program pomáhá při návrhu rozváděčů, konfiguraci výkonových jističů a UPS systémů a nově byl implementován modul pro kreslení jednopólových silových schémat se zaměřením na rezidenční aplikace.

Návrh rozváděče dle ČSN EN 61439

Mezi základní funkce programu musím zmínit možnost konfigurace rozváděčů. Program totiž aktivně pomáhá nejen se sestavením prázdné rozvodnicové skříně, kdy za vás vybere všechny nutné komponenty pro sestavení skříně, přičemž vám nabídne jednotlivé možnosti, ale především disponuje modulem pro osazování přístrojů do rozváděče. Při osazování jsou automaticky kontrolovány jednotlivé kolize přístrojů v rozváděči. Součástí programu je i výpočet oteplení výsledného rozváděče, takže můžeme ihned získat přehled o teplotní situaci v rozváděči a případně přikročit k návrhu vhodného způsobu chlazení. Takto navržený a optimalizovaný rozváděč musí splňovat podmínky aktuálních norem platných pro rozváděče, jde především o soubor norem ČSN EN 61439. Dle této normy je nutné každý typ rozváděče podrobit Ověření návrhu, připravit průvodní dokumentaci, především Charakteristiky rozhraní a Návod k použití. Kusovému ověřování je nutné podrobit každý vyrobený kus daného typu a sepsat o něm protokol. Na hotový rozváděč je pak nutné vylepit odpovídající štítek a vystavit EU Prohlášení o shodě. S řadou těchto úkonů vám pomůže program E-Config. Implementovali jsme do něho funkci ověřování návrhu, která vás pomocí průvodce provede jednotlivými kroky ověření návrhu dle ČSN EN 61439 a vygeneruje vám vždy odpovídající dokumentaci potřebnou pro navržený rozváděč. Samozřejmostí je dokumentace k rozváděči, především seznam potřebného materiálu, rozměrový výkres a osazovací plán přístrojů.

Obr. 1: Pracovní plocha programu E-Config – osazená domovní rozvodnice

Kreslení jednopólových schémat

Modul kreslení schémat zahrnuje kreslení jednopólových schémat silových obvodů pro sítě TN-S a TN-C-S (za bodem rozdělení vodiče PEN). Modul schémat je určen především pro kreslení rozvodů v bytové případně malé komerční zástavbě. V modulu schémat jsou k dispozici značky pro většinu modulárních přístrojů (jističe, proudové chrániče, přístroje AFDD+, svodiče přepětí, stykače, relé, atd.) a pro napájení rozváděče lze jako hlavní jistič použít i kompaktní jistič do 160 A. Přístroje mohou být následně v programu osazeny do libovolného rozváděče. Pro kreslení je využito automatického grafického zpracování na formát A4, případně A3, výsledné schéma, generované automaticky, je možné následně měnit dle požadavků. Hotové schéma lze snadno tisknout nebo exportovat do PDF či DWG/DXF formátů pro následnou archivaci či editaci.

Základní pravidla pro kreslení

Schémata jsou vykreslována automaticky na základě uložené topologie. První vykreslení schématu probíhá na základě pořadí jednotlivých prvků v seznamu materiálu (před osazením do rozváděče). Při specifikování materiálu je proto vhodné již respektovat topologii schématu, a tím minimalizovat posouvání přístrojů v seznamu či ve schématu. Pro vykreslování platí následující pravidla v daném pořadí:

1) Největší jistič nebo vypínač (dle jmenovitého proudu) je zvolen jako vstupní/hlavní vypínač na vstupu (přednost mají 3fázové přístroje) a je umístěn na první pozici ve schématu.

2) Pokud je ve specifikaci nalezen svodič přepětí, bude umístěn na druhou pozici hned za hlavní vypínač.

3) Proudový chránič s Idn > 30 mA bude automaticky použit jako ochrana proti požáru a bude umístěn na třetí pozici za svodič přepětí a všechny další obvody budou umístěny za tímto proudovým chráničem.

4) Dále budou ostatní přístroje vykresleny dle svého pořadí s následující logikou:

A. Pokud je v seznamu nalezen proudový chránič, budou jističe a spínací prvky zakresleny na podružné sběrnici za tímto proudovým chráničem. Jakmile program narazí na další proudový chránič (např. s nadproudovou ochranou), dojde k ukončení podružné sběrnice a tento prvek bude umístěn o úroveň výše.

B. Pokud je v seznamu nalezen stykač, relé apod. bude tento prvek umístěn ve stejné výstupní větvi jako jisticí prvek umístěný v seznamu před ním.

 

 

 

 

Pokud nám topologie schématu po základním vykreslení nevyhovuje, je možné prvky ve schématu přemístit kroky: 1) označit prvek LTM*, 2) uchopit prvek LTM* za značku, 3) posunout prvek na určené místo, 4) umístit prvek na novou pozici LTM*. Základní pohyby s prvky by se měly realizovat buď horizontálně (změna pozice prvku mezi přístroji), anebo vertikálně (změna úrovně prvku a připojení na podružnou sběrnici apod.). Kombinací těchto posunů docílíme finální pozice prvku.

Obr. 2: Okno pro kreslení schémat s ovládacími prvky

Podružné sběrnice

Podružné sběrnice slouží pro větvení ve schématu a jsou obvykle tvořeny automaticky. Za každým proudovým chráničem je vytvořena podružná sběrnice, která je ukončena až dalším proudovým chráničem či podobným prvkem. Podružnou sběrnici je však možné vytvořit i ručně, vybereme větev, kde chceme vytvořit podružnou sběrnici a DLTM* zobrazíme dialogový panel pro nastavení této větve, kde můžeme snadno nastavit, zdali se jedná o přívod či vývod nebo zdali chceme za prvkem podružnou sběrnici. V tomto dialogovém panelu je možné také nastavit, na jakou fázi bude přístroj ve větvi připojen, jeho projektové označení, nebo pojmenovat podružné a hlavní sběrnice v rozváděči.

Nastavení parametrů větví

Nastavování parametrů větví je doporučeno realizovat až poté, co dokončíte editaci topologie schématu. Dialogové okno s parametry zobrazíme DLTM* na větvi, u které chceme editovat parametry. V zobrazeném dialogovém panelu lze nastavovat:

1) Název hlavní sběrnice

2) Označení fáze, ke které je připojen tento vývod, a tuto odbočku lze pojmenovat (pokud je za tímto prvkem podružná sběrnice, použije se název i pro ni)

3) Projektové označení prvků ve větvi (propojeno s projektovým označením prvků pro osazení do rozváděčů)

4) Možnost volby typu větve

a.       Napájení – přívod

b.       Spotřebič – vývod

c.       Napájení podružných sběrnic

5) Označení typu kabelu (ze seznamu je možné vybrat běžné typy kabelů)

6) Popis větve (přívodu/vývodu), možno vybírat z přednastavených hodnot nebo vložit individuální popis

Obecná pravidla, nastavení, export a tisk

Pokud bude v seznamu prvků výrobek, který není povolen pro kreslení schémat, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn a ve schématu bude tento prvek označen obdélníkem s otazníky. Tyto prvky či další, které nechceme ve schématu zobrazovat, lze vyjmout. Při použití funkce Vyjmout je uživatel dotázán a může prvek vyjmout kompletně z projektu anebo jen ze schématu (v seznamu materiálů nadále zůstane). Po ukončení editace schématu je vhodné spustit Kontrolu logiky zapojení, jejímž výsledkem je upozornění na chyby v zapojení schématu či nedokončená/neupřesněná zadání popisků apod. Při požadavku na export/tisk je realizována kontrola logiky zapojení automaticky. Pro přizpůsobení schématu individuálním požadavkům je možné nastavit parametry pro velikost stránky, počet sloupců / větví schématu na jedné stránce, velikosti písma atd. Tato nastavení lze změnit jednorázově v Nástroje/Možnosti/Schéma zapojení programu E-Config a tyto parametry se poté aplikují na všechna nová schémata anebo lze pro jednotlivá schémata nastavit tyto parametry individuálně.

Výsledná schémata lze exportovat do PDF nebo formátů DWG/DXF kompatibilních s programy AutoCAD. Také je možný přímý tisk na tiskárnu nebo plotr. Před exportem/tiskem je uživatel dotázán, zdali požaduje export v barvách nebo jen černobíle (vhodné pro ČB laserové tiskárny), kdy dojde ke zvýraznění a lepší identifikaci jednotlivých druhů čar a popisků.

Začněte

Každý, kdo používá program E-Config, si může vytvoření schématu vyzkoušet, je to velmi jednoduché, intuitivní a názorné. První schéma za Vás program vykreslí automaticky, a pokud vyberete prvky ve vhodném pořadí, máte již při první aktivaci modulu schéma hotové. Pokud budete potřebovat poradit, neváhejte nás kontaktovat přes technickou podporu na tel. 267 990 440 nebo emailem podporaCZ@Eaton.com.

 

Fotogalerie
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS